TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HATRA

NHÃN HIỆU BIA CRAFTWERK

Trong mười năm, các nhà sản xuất Craftwerk Brewing đã diễn giải các loại bia truyền thống và quốc tế theo một cách mới, hiện